Học trực tuyến - Đại học Hạ Long

Trình duyệt của bạn cần phải mở chức năng quản lí cookie

Có thể có một số học phần cho phép khách vãng lai truy cập

Đăng nhập bằng tài khoản của bạn trên:

Bạn chưa đăng kí thành viên?

Xin chào! Để có thể truy cập vào các học phần, bạn cần phải đăng kí một tài khoản thành viên. Mỗi học phần còn có thể có thêm khóa truy cập riêng, mà sau này bạn sẽ cần đến. Các bước cần làm là như sau:
  1. Điền mẫu đăng kí thành viên với đầy đủ các thông tin cần thiết.
  2. Hệ thống sẽ gửi một bức thư tới địa chỉ điện thư của bạn.
  3. Đọc thư này và mở đường liên kết có trong thư.
  4. Tài khoản của bạn sẽ được xác nhận; từ đó bạn có thể đăng nhập vào hệ thống.
  5. Tiếp theo, chọn học phần mà bạn muốn tham gia.
  6. Nếu học phần ấy cần mật khẩu truy cập thì bạn phải khai báo mật khẩu mà giáo viên đã cung cấp. Như thế bạn sẽ được đăng ký vào khoá học.
  7. Đến lúc này bạn sẽ có quyền truy cập đầy đủ trong học phần. Cũng từ khi đó, bạn có thể đăng ký và theo học các học phần khác trên hệ thống này mà không cần phải đăng kí thành viên nữa. Mỗi lượt truy cập bạn đều phải sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng kí như trên.